Несъмнено в съвременния свят е все по-важно образованието да предоставя възможности за реален практически опит, който да превръща студентите в конкурентноспособни на пазара. Ролята на сътрудничеството между големи компании като Huawei и висшите учебни заведения е ключова в изграждането на висококвалифицирани IT специалисти. Стажантската програма ICT Talents Training - Huawei SFTF Scholarship Program и тази година предоставя на най-добрите местни таланти в сферата на комуникационните и информационните технологии ранен старт за развитие и възможност за ценен опит от експерти в индустрията.

Проф. д-р. Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна коментира тенденциите в образованието в сферата на информационните и комуникационни технологии и за необходимостта от тясно сътрудничеството между компаниите и висшите учебни заведения.

Проф.д-р. Станимиров, миналата година казахте, че симбиозата на онлайн и офлайн обучението е бъдещето на образованието. Вашият университет е и първият, който отваря библиотеката си с 6200 виртуални ресурса. Как виждате оттук нататък развитието на ИКТ технологиите?

Все по-убедено вярвам както в симбиозата на офлайн и онлайн обучението, така и в капацитета ни да използваме все по-големия потенциал на тези коренно различни образователни формати. Образователната система непрекъснато се реформира, но все още имаме да извървим известен път, за да осъзнаем, че в нашите компетенции са някои ключови фактори за да подпомогнем бързата адаптация на младите хора в работна среда. Това са образователната парадигма (традиционна или интерактивна), рамката за обучение (аналогова, дигитална или хибридна), мотивацията на участниците в процеса на обучение и др. Едва ли има някой, който да се съмнява, че ИКТ ще играят все по-ключова роля в нашия живот, включително и в образованието. Мисля, че самите университети, благодарение на ИКТ ще еволюират съвсем скоро и ще започнат да предлагат MOOCs (масови отворени онлайн курсове) и ще организират Pop-up обучения по теми, които са на гребена на вълната. Трябва да осъзнаем, че усвояването на теорията е рутина и теоретичните обобщения създават базата, която се надгражда чрез практически насочени обучения и научни проекти.

Според вас какъв е начинът да имаме добре подготвени специалисти в ИКТ сектора?

Мисля, че решението е в устойчиво следване на адекватна политика за развитие на такива специалисти. Умишлено не казвам "образователна политика", защото утвърждаването на един ИКТ специалист не става само с придобиване на диплом от приключен курс или образователно-квалификационна степен. Необходими са няколко неща, които са в логическа връзка помежду си: (1) прецизен анализ на предизвикателствата, произтичащи от развитието на Индустрия 4.0; (2) добро дългосрочно прогнозиране (за това как се развиват световните тенденции); (3) прецизно планиране (каква добавена стойност ни е необходима в ИКТ сектора и какви да са нейните параметри; кои ще бъдат ползвателите на тази добавена стойност; какви процеси трябва да проектираме, за да осигурим генерирането и трансфера на добавена стойност; какви партньори ни трябват за тази цел ...); (4) осигуряване на нужния бюджет за изпълнение на дейностите от т. 3; (5) организиране на изпълнението по обучение (генериране и трансфер на стойност до бъдещите ИКТ специалисти); (6) контрол на дейностите на база на предварително определени ключови показатели за изпълнение в рамките на селектирани домейни. Това е начинът да имаме добре подготвени ИКТ специалисти.

Връзката между бизнеса и образованието е от ключово значение. Разкажете ни повече за възможностите, които предлагате на Вашите студенти да имат контакт с големи компании и да си намерят по-лесно работа след като се дипломират.

Бизнесът трябва да присъства в университетите от първия ден, в който студентите прекрачат прага на образователните институции. Ясно е, че никоя образователна институция не може да обезпечи изучаване от студентите на всички възможни бизнес модели на компаниите, но практическата ориентация на обучението и осигуряване на достатъчно практика в реална среда, както и развитие на експертизата на обучаваните чрез сценарии, е важна стъпка в правилната посока. Това правим ние. Разполагаме с база от над 2300 компании, които са наши партньори и са регистрирани в UEBN - иновативна платформа за взаимодействие с бизнеса. Те са тези, които правят преглед за адекватността на учебната ни документация, участват в учебния процес и в изпитните комисии, подготвят предизвикателствата в традиционния за нас IT майсторски клас, споделят опит в множеството уъркшопи, които правим за нашите студенти. Наши преподаватели имат шанса да посещават иновативни компании и на място да се запознават с уникални за България новости в сферата на ИКТ. Същевременно наши преподаватели в сферата на информационните технологии са обучители и консултират различни компании и проекти. Всичко това улеснява процеса на кандидатстване на нашите студенти за стаж и работа. Вратите на Икономически университет-Варна университет са отворени за споделяне на опит и добри практики в интерес на младите хора.

С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Партньорства с големи технологични компании, като Huawei, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

Безспорно високотехнологични компании като Huawei имат ключова роля за развитието на технологиите, но и за тяхното по-бързо усвояване в процеса на обучение. Стипендиантската програмата на Huawei SFTF има за цел да идентифицира талантливи студенти които имат шанса да станат част от обучението по ИКТ. От гледна точка на нашия университет ние виждаме ролята на Huawei в осигуряване на гост-лектори за подпомагане на ежегодно организирания IT майсторски клас. Практиката до момента показва, че в него успяват да се включат 3 - 4% от най-талантливите студенти, като 86% от тях започват работа в компаниите, които партнират на тази идея. Huawei успешно може да подпомага изграждането на предприемаческата култура на младите хора чрез създадения от нас предприемачески акселератор (UEVA). Високотехнологичните компании могат също да подкрепят университетските тимове (в които преподаватели работят паралелно с изявени студенти) в прагматични софтуерни проекти. Както се вижда полето на взаимодействие е много широко и е въпрос на добра колаборация между университетите и технологичните компании.

Има ли България потенциал да се превърне в хъб за ИКТ специалисти?

Категорично имаме този потенциал, но трябва много работа. Сред ключовите неща, които биха ни приближили към целта са: (1) наличие на визионери в сферата на ИКТ; (2) осигуряване на ресурс (който в момента е много евтин и има висока склонност за инвестиране от страна на компании за рисков капитал); (3) дефиниране на приоритети, около които да се проектира адекватна политика, за която споменах по-горе. Всичко това трябва да доведе до по-голяма маса на дигиталните създатели, за сметка на дигиталните ползватели. Създателите са бъдещите архитекти, които ще акселерират развитието на ИКТ сектора и ще интегрират експертизата му с тази в други сектори, за да се постигне мултипликативен ефект за цялата икономика и обществото като цяло. Проектираният дизайн на образователната система трябва да осигури устойчиво развитие на креативността на студентите посредством участие на повече дигитални акселератори (това са субекти, които може да не са компетентни, за да влезнат в ролята на дигитални създатели, но чрез своите действия могат да направляват и подпомагат процеса). При условие, че отговорим на посочените по-горе условия, имаме шанс да се превърнем в ИКТ хъб.