Появата на хибридната форма между финанси и технологии - FinTech - бе продиктувана от промените в потребителското поведение и в изисквания на потребителите към начина, по който желаят да заплащат сметките си, да управляват средствата си, да банкират. В широкия смисъл на думата финтех са всички иновации в областта на финансовите услуги. Днес финансовите технологии са обхванали не само най-масовите банкови услуги, използвани от потребителите, а цялостната дейност на финансовите институции, които отпускат онлайн заеми, както и на банките, опериращи изцяло онлайн във виртуалното пространство.

Финансовите технологии - отговор на промените в потребителското търсене

През последната година се наблюдава ръст в броя на потребителите, предпочитащи да управляват средствата си, да теглят кредити и да ги погасяват изцяло онлайн. Причината за повишения интерес навярно е свързана с разпространението на Ковид-19 и със стремежа на хората да избягват контакти и рискови места. Днес потребителите повече откогато и да било желаят безпроблемна цифрова обработка, светкавично одобрение и отпускане на заем, заплащане на сметки, осъществяване на транзакции изцяло онлайн и без необходимост от посещение на офис или клон на финансовата институция и среща със служители. Всичко това става възможно чрез нововъведенията, станали популярни благодарение на финансовите технологии. Те правят възможен отговора на промененото потребителско търсене и задоволяването на новите очаквания на потребителите.

Ролята на финансовите технологии в превода на средства и в сигурността

Финансовите технологии целят предоставяне на финансови услуги чрез използване на софтуер и модерни технологии. Те промениха начина, по който превеждаме средства и по който оперираме с тях. Намалиха цената на транзакциите и направиха услугата по-сигурна, по-бърза и възможна през мобилния телефон. С това задоволиха едни от най-важните изисквания на потребителите - сигурност и скорост на преводите и операциите. В сферата на дейността на небанковите финансови институции - фирмите за бързи кредити, опериращи изцяло онлайн - сигурността на личните данни, средствата и транзакциите е от съществено значение и е основна предпоставка за качеството на дейността им. Финансовите технологии промениха изцяло начина на взаимодействие във финансовата сфера. Докато първоначално ударението беше върху бързината и сигурността на транзакциите, след разпространението на Ковид-19 през изминалата година се наблюдава силен тласък в света на финансовите технологии. Те започнаха да се използват за дигитализация на всички банкови процеси, борсова търговия от дивана у дома, управление на личните финанси, потвърждаване на самоличността при теглене на онлайн кредит и други.

Появата на усъвършенствани и защитени платформи благодарение на финансовите технологии

Появата на усъвършенствани и защитени платформи е от съществено значение при онлайн банкирането и извършването на онлайн разплащания и е от особено важно значение за дейността на фирмите за бързи кредити, опериращи изцяло онлайн. При тях сигурността на платформата е решаваща за успеха на дейността им. Днес забелязваме мобилни приложения, с които можем лесно, сигурно и успешно да следим кредитите си, да погасяваме вноски, да теглим и да заплащаме дължимото, да управляваме кредита си.

Прогресът на мобилните технологии - основа за растежа на финтех

Навлизането на финансовите технологии в живота ни е подпомогнато и ускорено от прогреса на мобилните технологии. На практика почти всеки притежава смартфон, с които лесно и удобно може да използва новите технологии и по-сигурни платформи, мобилни приложения и нови функции за по-добра защита на данните и средствата.

Изкуственият интелект във финансовата сфера

Изкуственият интелект помага за обработката, сигурността, потребителското изживяване. Масивите от данни се обработват от машинни алгоритми с бързина и точност, които са непосилни за хората. Това естествено увеличава популярността на приложенията с изкуствен интелект и употребата им в сферата на финансите. Що се отнася до фирмите за бързи кредити, прогнозата е, че изкуственият интелект ще може бързо и безпогрешно да хваща опити за измама и да бъде от полза за сигурността.

Изкуственият интелект замества успешно и човешкия фактор в онлайн обслужването на потребителите - чат ботът е пример за това. Подпомага потребителя и улеснява постигането на целите му. Добрият чат бот позволява персонализирано и проактивно клиентско изживяване в контекста на естествения разговор, който завършва с потребителска удовлетвореност и постигане на целите на потребителя - намиране на отговор на интересуващите го въпроси и разрешаване на проблемите му.

Изкуственият интелект при финансовите услуги е естествено продължение на дигиталната трансформация на финансовата индустрия. Освен на потребителите той помага и за идентифициране на нови потенциални източници на приходи, посредством прогнози и анализи, както и на идентифицирането на потенциални рискове за сигурността, системата и потребителите.