Как България бе на крачка от създаването на собствен танк

Изследователят Антон Оруш попада на доста интересен военен проект от края на 80-те години на миналия век

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Идеологията и политическите режими са едно, ефективният мениджмънт е друго!! В много форуми за космонавтика руснаци пишат и признават, че са нямали добър мениджмънт, с който да си направят ракетата и да изпратят хора на луната първи. Не технология, не наука, а мениджмънт. Имаме си умни хора, само че нямаме добър мениджмънт в публични институции.

Хората, които тогава са проектирали и работии по този проект са още живи, а техниката е налице и още се използва.. Мисля, че няма проблем, стига да има желание отново да се изработи прототип. Но за серийно производство и пазарен дял трябва як гръб, както и по-рано.

За българина само мотика !

На България не е нужен плаващ танк. Къде ще плава? В Куру дере ли? Идеята е била да се продава за долари, но и това няма как да стане по много икономически, политически и технологични причини. Заданието е погрешно. Никой не може да направи супертанк. В Германия са се опитали през ВСВ, резултатите ги знаем. И Германия и СССР не са го постигнали. САЩ не са се и опитвали.

Ра,бирам, че работата спира, но не разбирам защо се унищожава документацията! Това прилича на умишлено действие срещу държавата!

Защото се хвърляха милиарди за безсмислени "проекти" на "наши хора" в безмислени по съществуването си институти и учреждения. Същото е, както днес се строят асфалтови "магистрали - корупция чак до самоунищожение. В същото време всеки опит за частна самоинициатива и стартъп се унищожаваше от корен.

Строенето на ,,асфалтови” магистралши си осъществява от частни фирми.Ако имаше такава голяма корупция както се опитвате да внушите.От ЕС щяха да спрат финансирането и да търсят отговорност.А голяма част е и съфинансирано и от държавата която ако беше толкова зле както се опитвате да я представите нямаше да има пари

В края на 80-те години и СССР, и България беше вече обхваната от сериозна икономчиеска криза. Най-доброто, което тодор живков успя да измисли, бе да намери враг и този враг бяха 900,000 български турци, които бяха най-трудолюбивата част населението (и цялата тютюнева промишленост се крепеше на тютюна, който те отглеждаха). Прогонването има срина окочнателно икономиката и изпразни окончателно магазините. Та видяла мухата че подковават коня, вдигнала и тя крак...

големи глупости си написал! Тогава на България и предстоеше 3-то технологично обновяване! И турците в България по тогавашно време бяха доста галени от властта, обаче същите щото не са точно турци си мислеха че в Турция ги чака мед и масло! Тогава Запада водеше всякаква война срещу България!! Истина е че Тодор Живков направи грешка със смяната на имената! Правилно беше да им издаде паспорти и да ги запрати към Турция да разберат че ги чака един доста тежък живот!

Най-вероятно, както и сега, проектът е бил с цел източване на пари и макетчето - детска играчка е било единственият реален резултат от него.

А бе дирчовци престанете да пишете глупости – след някоя и друга година някой може да каже, че през 80 те сме имали разработен и междугалактически кораб ! В института за който пишете 90% от служителите дяха жени или любовници на разни офицерчета, а имаше и голяма част и със средно образование .......

прецакаха хубавата ни държавица! Продадоха я за шепа долари!

0

Да, вашите другари. Стига ревахте, работете.

"Хубавата" държавица имаше външен дълг 110% от БВП. Но понеже е пълно с лъжливи боклуци ще цитирам Петър Младенов на пленума на ЦК на БКП 1989 г.: Ние обаче няма да се окажем на висотата на своята отговорност пред народа като уп­равляваща партия и като Централен коми­тет, ако не видим, че през последните годи­ни страната навлезе в период на сериозна криза, на нарастващо социално напрежение и стагнация в своето цялостно развитие. Когато говорим за сериозна кризисна си­туация ние имаме предвид следните явления и тенденции, оказващи силно социално, икономическо, политическо и морално влияние върху общото състояние на нашето общество: – дълбоки деформации в обществото и системата на управление, – стагнация в икономическото ни развитие, застрашително изоставане в структурно­то и технологичното обновяване на икономиката вследствие на груби грешки в стопан­ската и инвестиционната политика, застрашително нарастване на външния дълг, – увеличаване на инфлацията, тежки трудности на вътрешния пазар и в крайна сметка влошаване на жизненото равнище, наличие на широко разпространена корупция, – сериозни поражения в духовния и интелектуалния живот на нацията и упадък на основни морални принципи и ценности, – достигане на уродлива стенен в развитието на режима на лична власт на Тодор Живков – и като резултат от всичко това сериозно намаляване на доверието към пар­тията. Обективната оценка на социално-икономическото състояние на страната трябва да за­почнем с извода, че предишното ръководство ни оставя в наследство един прогресиращ икономически спад. Обективната оценка на социално-икономическото състояние на страната трябва да за­почнем с извода, че предишното ръководство ни оставя в наследство един прогресиращ икономически спад. Първо. Очертава се силно спадане на тем­повете на икономическия растеж. Като имаме предвид, че това спадане протича паралелно с бързо увеличаване на вът­решния и външния дълг на страната и на инфлацията, може да се направи изводът, че по същество през последните години не само че няма никакъв икономически ръст, а напротив, има рязко връщане назад. Второ. Появиха се и се задълбочават ня­кои остри диспропорции в икономиката. Влоши се материалната и суровинната осигуреност на производството. Прогресивно се увеличава делът на амортизираните про­изводствени фондове, който в края на 80-те години достигна 40–45 на сто. Нарушиха се основни народностопански баланси. Засили се тенденцията на изоставане на количеството и качеството на произведените стоки от изискванията на потребителите. Про­изводството на редица стоки през последни­те няколко години е по-малко в сравнение с 1980 година. Това се отразява преди всич­ко върху жизненото равнище на хората и върху състоянието на вътрешния пазар. Особено опасна за цялостното развитие на страната е нарастващата "пропаст" между па­ричните средства на населението и налични­те стоки и услуги. Така например за пери­ода след 1980 г. паричните доходи на насе­лението са нараснали с 54 на сто, а обемът на стоковите фондове — с 39 на сто. Сега населението разполага с 25 млрд. лева в спестовни влогове, а има малко стоки, които може да купи. Само през 1989 г. се очаква свободните парични средства да се уве­личат с още 1,8 млрд. лева! Трето. Изключително сериозни проблеми се натрупаха във финансовата сфера. Дър­жавният бюджет е поел непоносими за нашите мащаби разходи. Много от тях прикри­ват некадърност в управлението, неефектив­ни инвестиции, нискокачествен и лошо орга­низиран труд. ПРЕКОМЕРНИТЕ РАЗХОДИ НА ДЪРЖАВАТА И СЪЗДАДЕНАТА СЛОЖНА СИСТЕМА ОТ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ НАПРАВИХА ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СУБСИДИИТЕ, НАДБАВКИТЕ И ПРЕМИИТЕ ОКОЛО 7 МЛРД. ЛВ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА НАД 1/4 ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА БЪДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ. КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ТОВА МНОГО ГОДИНИ НАРЕД БЮДЖЕТЪТ ПРИКЛЮЧВА С ГОЛЯМ ДЕФИЦИТ. ДЪЛГЪТ НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БАНКИТЕ НАДХВЪРЛИ 10 МЛРД. ЛВ ПРИ ГОДИШЕН РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ЗА 1988 Г. 26 МИЛИАРДА ЛВ.. Всички тези проблеми намират краен из­раз в задълбочаването на инфлационните тенденции. Непризнаването на инфлацията досега, а оттук и отсъствието на надеждни лостове за нейното управление ускоряват обезценяването на българския лев, намаляват неговата вътрешна и външна покупателна способност. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТРЕВОГА БУДИ СТРЕМИТЕЛНОТО НАРАСТВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НИ В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. БРУТНИЯТ ДЪЛГ НА ДЪРЖАВАТА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НАДХВЪРЛИ 10 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ПРИТЕЖАВАМЕ ЗЛАТНИ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ В РАЗМЕР НА ОКОЛО 1,3 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ДРУГИ СТРАНИ ЩЕ ПОЛУЧИМ В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ ОКОЛО 1,8 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ЧИСТИЯТ ДЪЛГ НА СТРАНАТА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НАБЛИЖАВА 8 МИЛИАРДА ДОЛАРА, КОЕТО ТРЯБВА ДА ОЦЕНЯВАМЕ КАТО КРИТИЧНА ГРАНИЦА. Особено неблагоприятно е, че нарастване­то на задълженията става на фона на намаляваване на постъпленията в конвертируема валута и при съхраняване на зависимостта на икономиката и на социалната сфера от вноса по второ направление. Сега брутните ни задължения неколкократно надвишават годишните постъпления в свободно конвертируема валута. САМО ЛИХВИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПЛАЩАМЕ ЗА ТЯХ, ЩЕ ВЪЗЛЯЗАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ НА 4—4,5 МИЛИАРДА ДОЛАРА. Ако не променим нещата, над половината от го­дишните ни валутни постъпления ще бъдат изразходвани за погасяване на дълга. Погашенията ще погълнат и значителна част от прираста на националния доход. Същевременно трябва да отбележим, че в последно време страната изплати задълже­нията си към социалистическите страни и в момента нашият платежен баланс с тях е уравновесен. Четвърто. Като цяло можем да говорим за относително, а в някои случаи и за абсолютно намаляване на ефективността и конкурентоспособността на българската иконо­мика. В основата на тази заплашителна тенденция лежат сериозни инвестиционни греш­ки през последните две десетилетия. Същевременно трябва да отбележим, че ние се­риозно изостанахме в технологичната област, в качеството на стоките и тяхната надежд­ност. Казаното потвърждава извода, че народното стопанство се намира в период на прогресиращ икономически спад. Големият въпрос е: какви са причините за натрупаните негативни явления? Преди всичко трябва да напомним, че на­чалото на сегашните трудности на страната датира още отпреди 15–20 години, но те особено се изостриха през последните две пе­тилеткиПрез целия този период независи­мо от решенията на партийните конгреси и конференции страната продължи да се раз­вива на екстензивна основа при непрекъс­нато увеличаващ се недостиг на трудови и суровинни ресурси. Икономиката започна все по-често да боледува, което намираше израз в моралното и физическо изхабяване на ос­новните фондове, в увеличаването на разме­ра на незавършеното строителство, в нама­ляването на общата ефективност на произ­водството. Благодарение на специфичната икономиче­ска ситуация, създала се след суровинно-енергийната криза през 1973—1975 г., страната успя да привлече допълнителни външни източници на растеж, което тогава позволи временно да се даде нов тласък в развити­ето на икономиката. Ние не използвахме оба­че пълноценно тези възможности. Направените през същия период погрешни инвестиции не доведоха и не можеха да до­ведат до позитивно развитие на икономиката. Именно през тези години бяха изградени мощности, които днес не дават нито печалба, нито валута, но затова пък тежат като во­деничен камък на шията на националната икономика. Става дума за обекти, които из­държа цялото общество. Само Заводът за тежко машиностроене в Радомир, който е силно нерентабилен, струва на бюджета над 1,2 млрд. лева. Сериозни са последиците от строителството на някои мощности в Русе, на леярните заводи в град Раковски и дори от толкова рекламиралото обновление на хими­ческите заводи в Девня. Допуснатата диспропорция между развитието на финалните производства и производството на материали и комплектацията за тях доведе до прекомер­на зависимост на изградените през 70-те и 80-те години мощности на електрониката, химикофармацевтичната промишленост, леката индустрия, машиностроенето и други, а от­тук и на народното стопанство като цяло, от вноса срещу конвертируема валута. Когато говорим за трудности в икономиката, трябва да имаме предвид и факта, че през последните няколко години ние не ус­пяхме да се адаптираме към световното сто­панство, въпреки че конюнктурата беше, общо взето, благоприятна за нас. Върху проблеми­те на българската икономика се отразяват и трудностите на нашите партньори, страните – членки на СИВ. И така, не можем да не си дадем ясна сметка, че основната причина за натрупали­те се деформации и кризисни явления се корени в самата същност и механизмите на командно-административната система за уп­равление. Не е случайно, че практически всички социалистически странисе изправи­ха пред еднакви или сходни проблеми в икономическата и в социалната област.

Суперцентрализацията на икономи­ческата власт доведе до необосновани инвес­тиционни решения, до произволно определяне на плановите темпове на растеж, до неп­рекъснат административен натиск върху всички елементи на икономическата система и създаването на послушен апарат от ръковод­ни стопански кадри. Без да омаловажаваме отговорността на други лица и органи, особено искаме да посочим голямата лична отго­ворност на другарите Гриша Филипов, Огнян Дойнов, Стоян Овчаров и Петко Данчев. Тези деформации се задълбочиха през последните няколко години, когато преднамерено се провеждаше линия на замазване на съществуващото положение и отсрочване на решаването на наболелите проблеми по пъ­тя на увеличаването на външните и вътреш­ните задължения на страната. Тази полити­ка с основание може да бъде наречена "след мен – потоп". По такъв начин българският народ получава в наследство от досегашния режим една тежка ипотека. Волунтаризмът в сферата на икономика­та се прояви особено силно по отношение на правителството. През последните няколко го дини то беше обезсилено чрез изземване на неговите функции, чрез непрекъснати и не­обосновани структурни и кадрови промени. Той намери израз и в постоянните и необ­мислени реорганизации, в абсурдната прак­тика на безкрайни промени на регулиращи­те стопанската дейност нормативни докумен­ти. Напълно бе пренебрегната ролята на На­родното събрание при обсъждането и решаването на народностопанските проблеми и особено при изграждането на нашето стопанско законодателство. Не може да оценим иначе освен като израз на най-грубо недомислие и безотговор­ност одържавяването на кооперативния сектор и унищожаването на трудово-кооперативните земеделски стопанства – акт, който в много отношения има необратими последици. Създаването на аграрно-промишлените комплекси в началото на 70-те години фактически доведе по административен път до ликвидиране на кооперативния строй на се­ло= Това в голяма степен отслаби връзките на селяните със земята. Ликвидирани бяха много села, обявени за безперспективни и със "затихващи функции". Главният показател за оценка на работа­та беше т. нар. "среден добив от единица обработваема площ". Цената на постигнатите успехи нямаше никакво значение. Замразиха се и се унищожиха милиони декари земя. Обезлюдяването на цели райони на страната и административното закрепостяване на аг­рарно-промишлените и промишлено-аграрните комплекси към съответен вид продукция стесни номенклатурата на селскостопанското производство. От традиционен износител България стана ежегоден вносител на карто­фи, фасул, зеле, лук, фураж и други сел­скостопански стоки за стотици милиони долари. Интензивната миграция от селото към града създаде големи социални проблеми и най-важното — откъсна структурата на бъл­гарската икономика от естествените й при­родно-климатични условия, унищожи тради­ции и култура, създавани с векове. Гигантоманията и премахването на малки и средни производствени звена засегна най-чувствител­но производството на хранителни стоки, тър­говията и общественото хранене, създаде се­риозни проблеми в бита и начина на живот на хората. Не дадоха очакваните резултати и много­то опити в страната през последните десе­тилетия за икономически реформи. Не можем да не отбележим, че в тях се съдържаха не­малко правилни замисли и начинания, че има­ше стремеж към демократизиране на иконо­мическия живот. Тези опити за стопански реформи през втората половина на 60-те и в края на 70-те години не засегнаха на­растващото одържавяване на икономиката и режима на лична власт. Ето защо произтичащите от тях практически промени се ока­заха крайно ограничени и недостатъчни. Бю­рократичната върхушка се боеше да не на­вредят на нейния монопол върху властта и фактически ги бойкотира. Половинчатите преобразования бяха проведени по административно-силов път. Новообразуваните иконо­мически единици, кълнове на новото, линеят в условията на съществуващата и досега командно-административна система. Всички тези подходи в своята съвкупност свидетелствуват за една главна особеност на икономическата политика на системата. То­ва не бе политика, обърната към човека. Тя не служеше за задоволяване на човешките потребности, нея я движеха други пружини и мотиви. Дълбоко вредоносен бе користният интерес на "началниците" на икономиката да се докарат пред висшето ръководство с из­пълнение и преизпълнение на плана, с "про­бивни" идеи и стратегии. Създадоха се усло­вия за подкопаването на традиционните за българина трудови добродетели. "Нагоре" вървеше лъжлива информация, надолу — зави­шени възнаграждения за мълчание и съуча­стие, един общ заговор срещу благополу­чието на народа. Държейки с желязна ръка крана на раз­пределението, административно-командната система откри път за различни извращения. Създадоха се привилегии в социално, профе­сионално, йерархично и класово отношение. Произволът с механизма на разпределение­то доведе до противопоставяне и съзнателно разпалване на антагонизъм между различни групи като работници и селяни, работници и интелигенция. Тези извращения убиваха вя­рата у много хора, пораждаха у тях безве­рие и цинизъм. Живият интерес към труда чувството за дълг отстъпваше място на по­требителско отношение към живота. Създа­доха се условия за корупция, за разгръща­не на "икономика в сянка", за най-различни мафии. Свръхцентрализираният механизъм за планиране опорочаваше естествените връзки ме­жду социалните групи. Контактите между производители и потребители се контролира­ха от центъра и не благоприятствуваха здра­вословното развитие на стопанството и тър­говията. Спъваше се създаването на кори­гиращи механизми, на механизми за саморегулация, затрудняваше се формирането на самоуправляващо се гражданско общество. Лишеният от стоки потребителски пазар повишава с всеки изминат ден градуса на социалното напрежение. Липсват или трудно се намират продукти от първа необходимост. Свой дял имат и трудностите в придобиване на по-трайни и ценни стоки като телевизори, перални, хладилници, автомобили. Като при­бавим редица други липси на стоки за ши­роко потребление и послушаме какво се го­вори по многолюдните опашки, можем ясно да си представим тежката психологическа ат­мосфера. Дори в последно време, когато бяха ут­върдени радикални виждания за създаване­то на социалистическа пазарна икономика и на фирмена организация, носителите на ко­мандно-административната система не сложи­ха оръжие. Независимо от мнението на правителството и на редица специалисти ново­образуваните фирми бяха изградени по ад­министративен начин — кампанийно и без необходимите проучвания. При формирането на техните ръководства се подходи по тради­ционния път. Създаването на фирмите се из­ползва за ликвидиране на производствената демокрация и на самоуправлението на тру­довите колективи. За сметка на това се за­силиха технократичните тенденции. Няма да е пресилено, ако се каже, че една част от апарата, включително на най-високо равни­ще, се уплаши от демократичните промени и побърза да сведе техните последствия до ми­нимум. И нещо много важно: икономиката на ко­мандите "от горе", гигантските проекти, лип­сата на достатъчно демокрация и гласност, невежеството и егоистичните интереси на административно-бюрократичния апарат бяха на път да унищожат прекрасната българска при­рода. Нашите плодородни полета са напоени с химикали, нашите бистри води са отрове­ни и черни от замърсяване, въздухът в ре­дица градове направо е опасен за здравето. Разбира се, за редица от острите екологич­ни проблеми на страната има и външни при­чини. Но главното е, че у нас е налице еко­логическа криза, борбата с която не търпи отлагане нито ден, нито час. Ето такава е в най-общи линии социално-икономическата ситуация в България в края на 80-те години, която образно можем да ха­рактеризираме като прединфарктно състоя­ние."

По вашата логика САЩ трябва да ги закриват с тези трилиони долари дефицит. Вече и да ги напечатат не могат, та ни ги показват само на дисплеи.

0

Да, защо не направиха едно копие на някакъв танк, както направиха с Правец 8 (1:1 копие на Епъл Уан)? За 45 години комунистите ни върнаха 200 години назад от нормалните държави. Когато 50-те и шестдесетте хората караха коли с климатици, екстри, в София най-ползваният транспорт е каруци. Стига толкова "братство", че за 1000 лади на година си давахме 70% от зеленчукопроизводството на "братушките". Никога повече комунизъм в България!

Тъй луи? А АЕЦ Козлодуй, Кремиковци, Златица , Правец кой ни ги построи? ДЕбилните луди говеда от кочината Америка ли? Или бяхме на ПЪРВО МЯСТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, А В СВЕТОВЕН МАЩАБ НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОКАРИ МОТОКАРИ И ДОРИ ПРОИЗВЕЖДАХМЕ КОМПЮТРИ И ЯПОНИЯ ИСКАШЕ ДА СЕ КООПЕРИРА С НАС, А В СЕГАШНА ПЕДОКРАТИЧНА БЪЛГАРЯ ПРОИЗВЕЖДАМЕ ПРЪЦКИ С ЛУК И КОЗЯЦКИ ПОДЛОГИ!

0

Овчи, знаеш ли откога има ядрена енергетика в една Франция, да речем? ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ по-рано, отколкото ние си завършихме блоковете. Каква промишленост? По какво сме били "първи", заблудено дете? Да, електрокари правехме - много е сложноедно шаси с акумулатори и кабел към електромотора. Оф, защо ли си губя времето да споря с пенсионери..

Царски сме живяли. Да построиш рафинерия без нефт и металургичен комбинат без руда. А в замяна сме подарили незнам колко тона злато, консерви и какво ли не на нашите братушки. Като спомена за Кремиковци, нали беше супер производителен и суперпечеливш комбинат, с най-високите световни технологии? Как пък не се намери някой социалист с добро сърце, който да предложи двойно от продажната му цена и да го купи не за 1 долар, а за 2, и да започне да печели милиарди и раздава на бедните? Аааа, сетих се, имаше един социалист-комунист, Сашо Томов, министър-председател на БСП в сянка, най-добрият икономист, когото познавам. Верно, той успя да вдигне предприятието, с помощта на индийските си приятели и нахрани всички български пенсионери и нуждаещи се с милиардите, които Кремиковци спечели. И понеже всички българи станаха милионери, а целия свят се зарина с кремиковска стомана, се наложи да спрат завода.

1988 година е края на 90-те, а не края на 80-те. Същото е като 2020 година не е в 20 век, а в 21 век. Но нищо, някои журналя живеят в 19 век.

Ама не е същото! За вековете е така. Първи век завършва със 100-тната години и втори век започва със 101-вата. 20-ти век завършва с 2000-ната година и 21-ви век започва с 2001-ва година. Но 80-те години са от 1980-та до 1989-та. Все едно да съм роден 1980-та и да съм 90-ти набор.

0

Циган, прост си.

А беше време когато България имаше промишленост и машиностроене, и дори си произвеждаше собствено БМП!! Българското БМП-23/30 каквото можеха да правят само няколко държави в света!

Мммммм, дамммм...Както се казва, дойде педокрацията с новоизлюпените предатели педократи и ебаха майката на всичко в майка България! Все пак западните фекали не искаха конкуренция за своята цивилна и военна продукция от България, трябваше им замо една бананова република с евтина негърска работна ръка, никакваква промишленост и селско стопанство и пазар за техните стоки разграден двор! И нашите педократи продадоха родината си за по няколко цента точно както сега я продават козяцките гъзолизци на боклучави краварски гъзове !

Брех, ти да видиш. "Лошите комунисти" от "още по-лошата НРБ" имали научния капацитет да разработват и да произведат танк и имали заводи готови да произведат всичко нужно за този танк, а "добрата" и "демократична", "евроатлантическа", "съвременна" България се радва, че шие седалки за Мерцедес, произвежда волани за БМВ, кабелчета за АУДИ и изнася проститутки, джебчии, миячи на тоалетни и порцеланови мивки и кенефи за великия Западен свят. Е нищо де, важното е че сега в магазина има банани и портокали...

0

То, щото е много сложно да направиш танк.. Ако беше сложно, руснаците нямаше да могат да правят. Виж, чиповете и компютрите вече са пипкава работа, затова и нито русите, нито ние не го докарахме доникъде. Ама то и с колите е така - още по комунизма дойдоха от Рено, сложиха ни всичко наготово и пак се оакахме с Булгаррено. Руските автомобилни боклуци, които продължават да се произвеждат и през 2020 г. няма да коментирам - пак Рено отиде, изкупи им всичко и реално това са дачии с руска емблема, защото почти 100 години русназите не успяха да направят инжекцион, който да гори по-малко от карбуратор. Абе, "велика държава" е таз Рассия

Така е, но не точно.

пълни глупости! глинен макет! афтора даже не знае за "Бета"!!!

Авторът (с "В" се пише о неграмотний селчадине) какво по-точно трябва да знае за "Бета"-та? Че от нея не остана нищо ли? Че някога беше огромен завод и там се произвеждаше САУ "Гвоздика", че там се сглобяваха ракетните комплекси след доставката им от СССР и после отиваха към Телиш и другите поделения на ПВО и ракетни войски или че и този завод както всеки един друг в страната имаше инженери и отдел за проучване и развойна дейност. ВСЕКИ ЕДИН! Да не говорим за комбинатите! Колко научни институти имаше в страната? Десетки! Пълни със знаещи и можещи хора! Сега те работят зад граница за някой друг. Глупаците дето скачаха по площадите срещу някой и друг долар така и не разбраха, че на никой не му пука за тях или тяхната т.н. "свобода". Комунизмът имаше много грешки и проблеми, но целта на Запада беше икономическо поробване на страните от Източна Европа и СССР. Запада имаше нужда от нови пазари понеже нямаше вече накъде да му расте икономиката. За целта не им трябваше конкуренция и целенасочено разбиха и унищожиха икономиките, науката и образованието на всички тези страни изсмуквайки от тях учени, инженери, химици, лекари и голям брой младежи. Продажниците продадоха България и я предадоха на спекулантите и пишман-капиталисти. Дано някой ден получат възмездие за милионите унищожени съдби вследствие на това национално предателство.

Това " ...Малко след това обаче Военият научно-технически институт е закрит, конструкторите му са уволнени, а документацията - унищожена. Настъпва онова време, в което папки с чертежи на разнообразна съвременна техника се изхвърлят от прозорците и се откарват на вторични суровини. ..." описва много точно идеята на "прехода" реализиран от номенклатурата. Закриване, унищожение, приватизация, разпродажба - цели отрасли в промишлеността , земеделието и животновъдството бяха унищожени от кратуните....затова сега всичко внасяме, магазините,банките,телекомите, фабриките и много други са разпродадени на чужди собственици. Държават е мафия, а народа е свеен до "гастербайтер"