Новите технологии имат силата да променят обществата, като това може да се наблюдава още от изобретяването на парния двигател в края на 17 век. Как ще изглежда обществото ни в близко бъдеще и как внедрява България новите технологии е ключов за всички ни въпрос. Свързахме се с професор Боян Бончев от Софийския университет, който отговаря на въпросите ни свързани с внедряването на технологиите, ползите и рисковете от тях.

Професор Боян Бончев е преподавател във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и заместник-декан, отговорен за връзки с външни организации и фирми. Работил е като софтуерен инженер и ръководител на проекти в различни компании и организации в Португалия, Испания, Италия и България. Боян Бончев е участник и ръководител на национални и европейски изследователски проекти в областта на адаптивните платформи за технологично-подпомогнато обучение, сериозни видео игри и семантични мрежи. За периода 2014-2016 е бил изследовател с европейска стипендия на името на Мария Кюри в Брейнсторм Мултимедия, Испания. Лектор е на многобройни международни конференции и автор на повече от 130 академични публикации.

- Вашите научни интереси са свързани със софтуерни продукти, ориентирани към услуги, мобилни приложения, електронно управление. Как оценявате значението на бързото и качествено изграждане на 5G мрежата в България с помощта на водещи технологични решения, като тези на Huawei?

- Съвременното развитие на ИТ индустрията и подготовката на професионални кадри за нея изисква нови технологични решения в областта на събирането, предаването, обработката, съхранението и споделянето на все по-големи данни от разнообразни източници. Очакванията за бързо и качествено внедряване на такива решения са огромни - както на професионалната общност, така и на обществото.

Развитието на пандемията от март миналата година насам само ускори тези процеси, като превърна домовете на хората едновременно във виртуални офиси, училища и места за ползване на Интернет и мобилни услуги и за развлечение. Това би било невъзможно без съществуващите телекомуникационни мрежи, но доведе до засилено потребление на онлайн услуги и оттам до претоварване на телекомуникационната инфраструктура на много места. Това кара все повече потребители да се замислят как ще продължат да използват онлайн конференции, присъствено обучение във виртуална среда, Интернет телевизия и социални мрежи, заедно с видео игри в облак и приложения с виртуална и добавена и реалност, телемедицина, за управление на отдалечени устройства и много други.

Внедряването на 5G мрежите по света и в България предлага решения на тези проблеми и оттам е от изключително важно значение, като обаче трябва да се променят обществените нагласи относно опасността и вредите от 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда. Резултатите от изследванията на Международната комисия за предпазване от нейонизираща радиация и на други независими експертни комисии би трябвало да се дискутират пред обществеността и чрез публични дебати да се разсеят страховете от възможни дълготрайни пагубни последствия от използване на антени за излъчване в средните и високочестотните ленти с цел по-голям капацитет.

- Как ще се трансформират софтуерните продукти, ориентирани към услуги в света на изкуствения интелект и Интернет на нещата?

- Новите реалности, наложени от нуждата от събирането, предаването, обработката, съхранението и споделянето на големи обеми от данни изисква не само внедряване на нови телекомуникационни системи, но и на трансформация на съвременните софтуерни решения. Стартиралата отпреди 10 години трансформацията на софтуерните продукти бе с ориентацията им към използване услуги с цел по-висока гъвкавост, оперативна съвместимост и интеграция, както и по-голяма добавена стойност за бизнеса.

Днешната трансформация е още по-фундаментална, защото софтуерните приложения, ориентирани към услуги, решават проблеми с използването на изкуствения интелект и Интернет на нещата (IoT). Навлизането на машинното обучение е обусловено от разработката на продукти и средства за разпознаване на реч, на визуални обекти (включително лицево разпознаване) и на човешки емоции, както и за вземане на решения, машинен превод, персонализация и адаптация на софтуер, кибер-сигурност и много други.

Машинното обучение подпомага софтуера в ефективното идентифициране, категоризиране и интерпретиране на параметри и входни данни, събирани от голям брой и различни източници и датчици. Въз основа на това обучение става възможно правенето на изводи и на прогнози за бъдещото развитие на наблюдаваните процеси. Предизвикателствата тук включват обучението в облак, сигурността на данните, както и съхранението на данни от и в автономни интелигентни IoT устройствата.

- Каква е ролята на водещите технологични решения за 5G като това на Huawei за дигиталната трансформация? Как те ще променят живота в България?

- Технологичните решения за 5G, като това на Huawei, без съмнение ще ускорят продължаващата дигиталната трансформация на обществото. 5G предлага три предимства, без които бъдещето няма да може - виcoкocкoрocтeн мoбилeн ширoкoлeнтoв дocтъп, нaдeжднa и много бърза връзка, както и т. нар. мacивнa кoмуникaция мeжду компютри и роботи.

Събирането на данни от десетки хиляди датчици в едно и също време щe пoзвoли пo-мacoвoтo внeдрявaнe и рaзпрocтрaнeниe нa IоT уреди и уcтрoйcтвa, което ще промени както развитието на цели сектори от промишлеността, селското стопанство, транспорта и услугите, така и бита на крайните пoтрeбитeли, които ще ползват "умни" домакински уреди, устройства, автомобили и роботи, ще живеят в "умни" дoмoвe, намиращи се в "умни" градове.

Всичко това ще промени коренно живота на хората, като ще доведе до западане и изчезване на утвърдени професии и индустрии за сметка на създаването на нови такива, които са пряко свързани с виртуализацията на обществения живот в сферите на работата, обучението, здравеопазването, търговията, развлеченията и социалните контакти, както и с наблюдението, прогнозирането и управлението на различни процеси. Трябва обаче да имаме предвид, че наред с примамливите перспективи за въвеждането на повсевместни електронни разплащания, ползване на автомобили и машини като услуга, работа от дома, присъствено обучение във виртуална среда, теле-медицина и други, заплахи за обществото и отделната личност се крият в нарастването на десоциализацията, дезинтеграцията, маргинализацията и демотивацията на личността, заедно с деградацията на околната среда и с възможностите за следене и контрол на всяка една човешка дейност и ограничаването на свободата.

- Какво е Вашето разбиране и идеалнa представа за Smart Society, на базата на професионалния Ви опит в Софийския университет?

- Едно умно общество (Smart Society) трябва да намери оптимален и устойчив баланс между използването на новите високо-технологични решения за благото на обществото и всяка една отделна личност. Тези решения би трябвало да бъдат съчетани с надграждане на наследената от предишните поколения материална и ценностна база, както и с опазване и подобряване на еко-системите на локално и глобално ниво.

Преходът към такова общество се очаква да се осъществи плавно, тоест еволюционно, а не революционно. За разлика от други изминали преходи на социална трансформация - например на преминаване към използване на парна енергия, електричество, химикали, атомна енергия и компютри - този преход е свързан с промяна на съзнанието на индивида и на обществото като цяло.

В този смисъл той е несравним с изминалите досега преходи и е много обещаващ, като същевременно обаче крие и много заплахи, свързани със следенето и контрола на личността, развитието на демократичните ценности, права и свободи, както и опазването и подобряването на околната среда. Решаването на тези проблеми ще е от ключово значение за постигането на оптимален баланс и устойчивост на бъдещото умно общество.