Повече от половин век видовете антисоциални личностни черти, които смятаме за психопатични - като липса на угризения на съвестта, агресия и пренебрежение към благосъстоянието на другите - се свързват с психични заболявания.

Екип от канадски изследователи твърди, че психопатията няма определени отличителни белези на умствено разстройство, така че трябва да се разглежда повече като функция, работеща по предназначение.

Психопатията може едновременно да бъде нежелана при един набор от обстоятелства и ценена при други. Тя може да бъде едновременно алтернативна стратегия на оцеляването, като помага в някои социални контексти, преди да се превърне в пречка за съществуването на обществото.

Психопатията нарушава и унищожава благосъстоянието на мнозина, поради което се хората са се научили да я възприемат като нежелан белег. Преди милиони години обаче, смятат учените тя е било едно от качествата за оцеляване.