Във висшите училища ще бъдат създадени дигитални учебни програми и нови интерактивни дигитални ресурси, съобщава пресцентърът на Министерството на образованието и науката..

Оперативния план към Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година поставя акцента върху:

  • разработването на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми
  • въвеждането на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение.

С друга мярка се освобождават от такси докторантите, които се обучават в приоритетни за държавата професионални направления. Същото облекчение е заложено и за докторантите, назначени по научни проекти с публично финансиране.

Сред целите на плана са още интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи. Ще се активизира научната дейност във висшите училища и ще се изгражда ефективна връзка образование - наука - бизнес. Заложени са стимули за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне и издаване на учебници, за учебни помагала и монографични трудове на чужди езици.

Предвидено е повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие, подобряване на управлението на университетите и на системата за оценяване и акредитация.

Планирани са повече инвестиции за подобряване на качеството на обучението, както и оптимизация на структурата и ефективността на висшето образование.

Освен средства от държавния бюджет и от бюджетите на висшите училища се предвижда осигуряване на финансиране чрез европейските фондове, както и чрез програмите на Европейския съюз "Еразъм+" и "Хоризонт Европа". Средства са предвидени и в Плана за възстановяване и устойчивост.